Thomas Arnold

Thomas Arnold is a senior adviser to McKinsey & Company